Tjenester

Vi utfører:
 • Takst til bolig/fritidseiendom/tomt
 • Næringseiendommer og utviklingsområder
 • Landbrukstakst
 • Løsøretakst
 • Skade
 • Reklamasjon
 • Skjønn
 • Naturskade gjennom Norsk Naturskadepool
 • Boligsalgsrapport/Tilstandsanalyse

 • Prosjektering & Byggesak
 • Byggesøknader
 • Tegning
 • Byggeledelse
 • Trykktesting av boliger
 • Uavhengig kontroll og termofotografering

Mer om tjenestene:

Vi setter verdi på de fleste typer eiendommer. De vanligste er bolig, landbruk, leiligheter, fritidseiendom, næringsbygg. Vi blir som oftest rekvirert av private, banker, advokater og meglere. Her skal vi komme frem til en verdi det aktuelle markedet vil gi for eiendommen slik den fremstår idag.

Det er i dag slik at meglerne i enkelte områder setter verdien på eiendommen som skal omsettes. Vi bruker samme metoder som meglerne, men vi vektlegger også tilstanden på objektet. Som uavhengig part og spesialisering innen bygg og tilstandsvurderinger mener vi at det er takstmannen som er best egnet til å sette verdi.

Visste du at Selger er ansvarlig for feil og mangler på eiendommen i 5 år etter salget? Du kan altså risikere å få et erstatningskrav flere år etter at boligen ble solgt, for en feil du kanskje ikke visste noe om! Slike saker er ofte svært kostbare og ikke minst en stor belastning for de berørte parter. Vi anbefaler derfor alltid tilstandsrapport ved omsetning av fast eiendom. Dette gjør bolighandelen tryggere for både selger og kjøper! Som kjøper bør man alltid kreve at det fremlegges tilstandsrapport, den vanlige verditaksten forteller ingenting om eiendommens faktiske tilstand. Tilstandsrapporten er en grundig gjennomgang av boligen med tanke på å avdekke boligens tekniske tilstand. Rapporten utarbeides etter at takstingeniøren har gjennomgått boligen etter en detaljert og omfattende sjekkliste, samt at boligeier har fylt ut et egenerklæringsskjema og fremlagt eventuelle dokumentasjoner på utført arbeid.

I enkelte tilfeller krever forsikringsselskapene at det utarbeides tilstandsrapport på eiendommen dersom eierskifteforsikring skal benyttes.

Oppdrag innen skadetaksering blir som oftest rekvirert av forsikringsselskap. Vi blir da engasjert til å sette verdi på skaden tilbake til den stand det var før skaden inntraff. Ved større skader blir ofte takstingeniøren engasjert for å lede prossessen med tilbakeføringen, ha kontroll over den økonomiske delen og formidle videre til forsikringsselskapet.

God kommunikasjon og forståelse er her en viktig del.

Uavhengig kontroll har som formål å påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med disse reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Vi utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1.

Store deler av de norske boliger er mindre tette enn det de burde være. Dette kan være negativt for husholdningens økonomi og inneklima.

Ved å termografere bygningen vil det ofte fremkomme enkle metoder og tiltak som kan forbedre bygningens varmetap, men samtidig beholde boligens luftkvalitet innvendig.

Ved termografering av overflatene på de ulike bygningsdelene vil temperaturen vise hvor det er varmelekkasjer som følge av utettheter eller mangelfull isolasjon.

For å få en effektiv måling bør det være minst 10 grader forskell på innetemperatur og utetemperatur.

Fra og med 1. juli 2010 ble det pålagt at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Ta kontakt for energimerking av din bolig.

Bjørnholt har spesialkompetanse innen verdsetting av næringseiendommer og utviklingsområder. Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder.

Med tilleggsutdanning innenfor feltet Taksering av næringseiendommer og utviklingsområder og har vi god kunnskap om ulike metoder for verdisetting. En Næringstakst baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie.

Ved verdsetting av næringseiendom, så er det verdsetting i eiemarkedet som er av interesse.

Derfor er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter beskrives detaljert. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet, samt eventuelle utviklingsforventninger i form av endrede leier eller utviklingspotensial.

Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske ordningen REV (Recognized European Valuer). Ordningen er i ferd med å få godt fotfeste også i Norge.

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer. Bjørnholt er spesialisert innenfor området og kjenner reglene som må følges.

Salg som trenger konsesjonsbehandling samt ved lånopptak på eiendom er det konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks og matdepartementet som er styrende for verdivurderingen. Ved ansettelse av markedsverdi; som ved salg og belåning skal eiendommen vurderes utfra markedsverdi, men ikke settes høyere enn retningslinjene som konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet gir.

I odelsløsningssaker fastsettes eiendommens verdi etter odelsloven. Ved grunnavståelse ved ekspropriasjon er det ekspropriasjonsloven som er gjeldene.

Takstmannen skal sette verdien etter gjeldende lovverk og rundskriv. Jord og skog verdsettes som hovedregel etter nettoavkastning. Det samme gjelder andre ressurser og utleieinntekter.

Verdisetting av landbrukseiendommer er uansett formål sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og eiendommens bostedsverdi.

Egenerklæringsskjemaet er viktig for takstmannen ved gjennomgang av huset, og som bakgrunnskunnskap ved sin befaring og utarbeidelse av rapporten.

Egenerklæringsskjemaet er også viktig ved salg av boligen, og da først og fremst ved kjøp av eierskifteforsikring. Selskapene som tilbyr eierskifteforsikring krever at selger fyller ut egenerklæringsskjemaet.

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål om forhold ved boligen. Selger har mulighet til å krysse for ”ja” og ”nei” osv., samt komme med evt. utfyllende opplysninger. Det er viktig at kunden fyller dette ut samvittighetsfullt og gir nødvendig informasjon til takstmannen, og da også til en eventuelt kjøper av boligen.

Last ned egenerklæringen HER.

Nordfjord Takst & Consulting AS tilbyr bistand knyttet til utarbeidelse av tegninger for boliger, hytter, garasjer, næringsbygg og andre større eller mindre bygg/tilbygg. Herunder også arbeidstegninger og detaljtegninger. Vi kan også utforme 3D-tegninger.

Vi kan også ta hele jobben med din byggesøknad, nødvendige tegninger og korrespondanser med kommunen.

Ta kontakt med vår konsulent Roger Oppedal for en uforpliktende prat om dine byggeplaner.